Η κρισιμότητα του προληπτικού ελέγχου – The crucial importance of precautionary check-up

Η κρισιμότητα του προληπτικού ελέγχου – The crucial importance of precautionary check-up

Άντρας 48 ετών, καπνιστής, με θετικό οικογενειακό ιστορικό, χωρίς συμπτώματα στην καθημερινή του ζωή, έρχεται για προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο. Μετά από ευρήματα στο τεστ κόπωσης, έγινε σύσταση για στεφανιογραφία. Σε αυτή (βλ. εικόνα) βρέθηκε μια σχεδόν ολική απόφραξη της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας (μια από τις τρεις κύριες αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα τον καρδιακό μυ)! Η αρτηρία διανοίχτηκε επί τόπου με αγγειοπλαστική (“μπαλονάκι”) και ακολούθησε τοποθέτηση stent, επιτρέποντας ξανά επαρκή ροή αίματος. Ο ασθενής την επόμενη μέρα επέστρεψε στο σπίτι του και τις επόμενες μέρες στην εργασία του.

Ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να οδηγήσει στη διάγνωση νωρίτερα και συνεπώς σε περισσότερες πιθανότητες για αποτελεσματική αντιμετώπιση και μεγαλύτερο μακροπρόθεσμο όφελος. Σε συνδυασμό με έναν υγιεινό τρόπο ζωής (σωστή διατροφή και σωματική άσκηση) και έλεγχο των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως το κάπνισμα, το σωματικό βάρος, την αρτηριακή πίεση, τη γλυκόζη αίματος («ζάχαρο»), με φαρμακευτική αγωγή όταν αυτό ενδείκνυται, μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου (της στένωσης των στεφανιαίων αρτηριών λόγω χρόνιας συσσώρευσης λιπιδίων, φλεγμονωδών κυττάρων, ασβεστίου κλπ. στο τοίχωμα των αγγείων – αθηρωμάτωση).

«Καλύτερο του να θεραπεύεις, είναι να προλαμβάνεις», Ιπποκράτης.


A 48-year-old male, smoker, with a positive family history, without symptoms in his everyday life, comes for precautionary cardiovascular check-up. Due to findings in the exercise stress test, a coronary angiography was recommended. During it (see picture), an almost total occlusion of the right coronary artery was found (one of the three main arteries that supply the heart muscle with blood)! In the same procedure, the artery was widened by angioplasty (“ballooning”), followed by stent placement, restoring sufficient blood flow. The patient went home on the next day and returned to work over the following days.

Preventive check-up can lead to earlier diagnosis, making effective treatment and longterm benefit more likely. Combined with a healthy lifestyle (healthy diet and physical exercise) and control of the cardiovascular risk factors, such as smoking, body weight, blood pressure, blood glucose (“sugar”), using medication when indicated, can significantly reduce the progression of coronary artery disease (the narrowing of the coronary arteries due to chronic accumulation of lipids, inflammatory cells, calcium, etc. in the vascular wall – atheromatosis).

“Better than treating, is preventing”, Hippocrates.

Source